ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฏหมายเนติบัณฑิตยสภา (ถ่ายทอดสดจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณบัณฑิตยสภา)

กิจกรรม สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bachelor of LAWS Loei Rajobhat University

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bachelor of LAWS Loei Rajobhat University

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ(ประเภททั่วไป) และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 และแนวทางการประกอบวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาด้านกฏหมายภาค 4 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ

การสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพทางกฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพทางกฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยายกาศการสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพทางกฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมวิชาการด้านกฎหมายจากผู้บรรยายพิเศษส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมวิชาการด้านกฎหมายจากผู้บรรยายพิเศษส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง เส้นทางสู่อาชีพ "ทนายความ" ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ติดต่อประสานข้อมูลข่าวสารระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ติดต่อประสานข้อมูลข่าวสารระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการอบรมวิชาการด้านกฎหมายจากผู้บรรยายพิเศษส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมวิชาการด้านกฎหมายจากผู้บรรยายพิเศษส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง กฎหมายภาษีอากร ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย